Vijesti i najave

Šabat Para, Parašat Vajakhel-Pekude

image001

Vajakhel Moše et-kol-adat benej-Jisra’el vajomer alehem ele hadevarim ašer-civa HAŠEM la’asot otam.

I sazva Moše svu zajednicu sinova Izraelovih i reče im: “Ovo su stvari koje je zapovjedio VJEČNI da ih činite:

Šest dana smije se raditi, ali sedmi biti će vam svet, dan potpunog odmora za VJEČNOG. Tko god radi na taj dan, treba ga pogubiti. Nećete paliti vatre ni u jednom od svojih boravišta na šabat.” I progovori Moše cijeloj zajednici sinova Izraelovih rekavši: “Ovo je zapovjedio VJEČNI rekavši: Uzmite od sebe prilog za VJEČNOG. Svaki, koga srce njegovo na to ponuka, donijet će ga, prilog VJEČNOM: zlato, srebro i mjed; modri i crveni skerlet, grimiz, fini lan i kostrijet; kože ovnujske crveno obojene, tahaševe kože i drvo akacije; ulje za paljenje (svijećnjaka) i mirodije za ulje pomazanja i za tamjan; kamenje oniksovo i drago kamenje za okivanje na oplećak i naprsnik. I svatko tko je vješt u umjetnosti, doći će i načiniti sve što je zapovijedio VJEČNI: Svetište, njegov Šator i njegov šatorski pokrov i povrh njega gornji pokrov, njegove kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice njihove;

Kovčeg i motke njegove, pomirilište i zavjes unutrašnji; stol, motke njegove i sve sprave njegove i kruh obličja; Menoru za rasvjetu i sprave njegove i svjetionice i ulje za svijećnjak; Žrtvenik kadioni i motke njegove, ulje pomazanja i tamjan, zavjesa od vrata za ulaz u Šator; Žrtvenik za žrtve paljenice i rešetku njegovu od mjedi, motke njegove i sve sprave njegove, umivaonicu i podnoţje njezino; Zavjese za dvorište, stupove njegove i stopice njihove, zastor za ulaz u dvorište; Kolje za Šator i kolje za dvorište s uzicama njihovim; Sjajne haljine za sluţbu u Svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine sinovima njegovim za sluţbu svećeničku.” Nato ode sva zajednica sinova Izraelovih od Mošea. Tada dođe svaki, koga je na to ponukalo srce njegovo, i svaki, koji se za to osjećao pobuđen, donese prilog VJEČNOG za rad na Šatoru sastanka, za cijelu njegovu službu i za svete haljine. Došli su muškarci s ženama, svaki kojeg je srce na to nagnalo, donese narukvice, naušnice, prstenje, ogrlice, zlatninu svake vrste. Svaki, koji bi mahao VJEČNOM zlatom, I svaki kod kojega se našlo modrog i crvenog skerleta, grimiza, finoga lana, kostrijeti, koža ovnujskih crveno obojenih i tahaševe kože, donese ih. Svatko tko odvoji prilog od srebra ili mjedi, doprinese dar VJEČNOM, i svaki koji je imao drveta akacije za uporabu kod gradnje, donese. Sve žene vješte u umjetnosti prele su rukama svojim i donosile što napredoše: modri i crveni skerlet, grimiz i fini lan. Druge žene, koje se osjećale potaknute na to svojom umjetničkom vještinom, prele su kozju dlaku. Knezovi donesoše kamenje oniksovo i drugo kamenje drago za ukivanje na oplećak i naprsnik. te mirise i ulje za svijećnjak, za ulje pomazanja i za tamjan. Svi ljudi i ţene, koje ponuka srce njihovo, da doprinesu za čitavo djelo što ga je VJEČNI bio zapovjedio preko Mošea, sinovi Izraelovi donesoše prilog za VJEČNOG.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Ki Tisa

image

Vajedaber HAŠEM el-Moše lemor.

I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: Kada budeš prebrajao sinove Izraelove prema broju njihovom, svaki čovjek ima dati naknadu VJEČNOM za dušu svoju dok ih se broji, pa neće biti pomora među njima dok ih se prebraja. Ovo je ono što će dati: svaki koji prođe prebrajanje pola šekela, prema svetom šekelu dvadeset gera za šekel, pola šekela bit će prinos VJEČNOM. Svaki koji prođe prebrajanje, od dvadeset godina naviše, dat će prinos VJEČNOM. Imućni neće dati više i potrebiti neće dati manje od pola šekela, da daju prinos VJEČNOG, da daju naknadu za svoje duše. Uzet ćete srebro naknade od sinova Izraelovih i dati ga za službu Šatora sastanka, i bit će sinovima Izraelovim za spomen pred VJEČNIM, da daju naknadu za svoje duše, I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: I načinit ćete bakrenu umivaonicu i postolje joj od bakra, za pranje, i stavit ćete je između Šatora sastanka i žrtvenika, i natočit ćete tamo vode. I prat će Aron i sinovi njegovi iz njega ruke svoje i noge svoje. Kada će prilaziti Šatoru sastanka prat će se vodom pa neće umrijeti ili kada se pribliţe ţrtveniku da sluţe, da podignu u dimu paljenicu VJEČNOM. Oprat će ruke svoje i noge svoje, te neće umrijeti i bit će im vječita uredba, za njega i potomstvo njegovo kroz generacije.

I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: A ti, uzmi za sebe najboljih mirodija: čiste smirne pet stotina (šekela težine) i mirisnog cimeta pola toliko, dvjesto i pedeset (šekela težine) i mirisne trstike dvjesto pedeset (šekela težine). I kasije pet stotina, po svetom šekelu, i hin maslinova ulja. I napravit ćeš od toga ulje za sveto pomazivanje, mirisnu mješavinu, djelo majstora za mirodije, bit će to ulje za sveto pomazivanje. Pomazat ćeš njime Šator sastanka i Kovčeg saveza, i stol i sve njegovo posuđe, svijećnjak i sve njegove alatke, i kadioni žrtvenik, žrtvenik za paljenice i sve njegove alatke, i umivaonicu i njezino postolje. Posvetit ćeš ih i bit će svetije od svetog, što ih god dotakne postat će sveto. I Arona ćeš i sinove njegove pomazati da Mi budu svećenici. A sinovima Izraelovim ćeš govoriti i reći: Ovo će Mi biti ulje svetog pomazanja kroz generacije. Na tijelo čovjeka neće ga izliti, i prema njegovim omjerima nećete izrađivati ništa poput njega. Ono je sveto, sveto će vam biti. Tko god namiješa išta poput njega i koji dâ od njega tuđincu bit će odsječen od naroda svog. I reče VJEČNI Mošeu: Uzmi si mirodija: stakte, i oniha i galbana, mirodija i čistog tamjana, u jednakim omjerima neka budu. I napravit ćeš od toga kâd, djelo majstora za mirodije, dobro izmiješan, čist, svet. Fino ćeš istucati nešto od toga i staviti nešto od toga pred Svjedočanstvo u Šatoru sastanka gdje ću održavati sastanke s tobom, bit će ti svetije od svetog. A kâd koji ćeš načiniti, prema njegovim omjerima nećete izrađivati ništa za sebe, sveto će vam biti za VJEČNOG. Tko god namiješa išta poput njega da bi ga mirisao bit će odsječen od naroda svog.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Zahor, parša Tecave

image001

Ve’ata tecave et-benej Jisra’el vejikhu eleha šemen zajit zah katit lama’or leha’alot ner tamid

Ti ćeš zapovijediti sinovima Izraelovim da uzmu za tebe čistog maslinova ulja, gnječenog, za osvjetljenje, da pali svjetiljke uvijek. U Šatoru sastanka, s vanjske strane zastora koji je pred Svjedočanstvom, postavljat će ga Aron i sinovi njegovi, od večeri do jutra, pred VJEČNIM, odredba je to vječna za njihova pokoljenja, od sinova Izraelovih.

I ti približi sebi Arona, brata svoga, i sinove njegove s njime između sinova Izraelovih, tako da Mi on bude svećenik – Aron, Nadav i Avihu, Elazar i Itamar, sinovi Aronovi. I načinit ćeš halje svetosti za Arona brata svoga, zbog časti i zbog veličanstvenosti. Ti ćeš govoriti svakome od onih što su mudra srca kojima sam udijelio duh mudrosti i oni će načiniti Aronove halje, da ga posvete, da Mi bude svećenik. A ovo su halje koje će načiniti: naprsnik i pregaču i gornju haljinu i donju haljinu istkanu s udubljenjima, i tijesno prijanjajuću kapu, i pojas, i načinit će halje svetosti za Arona brata tvojega i za sinove njegove da Mi bude svećenik. I oni će uzeti zlato i modru vunu i grimiznu vunu i crvenu vunu i lan. I načinit će pregaču od zlata, modre vune, grimizne vune, crvene vune i upletenog platna, djelo umjetnika. 7 Imat će dvije naramenice pričvršćene na dva kraja njezina i bit će povezani. A vrpca kojom je ona ukrašena, koja se nad njom nalazi, na isti način će biti napravljena, od ovoga će biti: zlata, modre vune, grimizne vune, crvene vune i upletenog platna. I uzet ćeš dva kamena sardoniksa i na njih urezati imena sinova Izraelovih. Šest od njihovih imena na jedan kamen a šest preostalih imena na drugi kamen, prema redoslijedu kojim su rođeni. Vještinom klesarskom, kao što se rezbari pečat, izrezbarit ćeš dva kamena s imenima sinova Izraelovih, optočene zlatom načinit ćeš ih. I namjestit ćeš ta dva kamena na naramenice pregače, kamenove za spomen na sinove Izraelove, i Aron će nositi imena njihova pred VJEČNIM na oba ramena za spomen.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

 

Šabat Teruma

image001

Vajedaber HAŠEM el-Moše lemor.

I govoraše VJEČNI Mošeu rekavši: Govori sinovima Izraelovim i oni će odvojiti dio* za Mene, od svakog čovjeka kojega ponese srce njegovo uzet ćete Moj dio. A ovo je dio koji ćete uzeti od njih: zlato, i srebro, i bakar; i modru vunu i grimiznu vunu i crvenu vunu, i lan i meku kozju dlaku; i ovnujske koţe crveno obojene, i koţe tahaša**, i bagremovo drvo; ulje za svjetiljku, mirodije za ulje pomazanja i za podizanje dima tamjana;  sardonikse i drago kamenje za popunjavanje Efoda i za Hošen. I napravit će Mi Svetište i boravit ću meĎu njima. U skladu sa svime što ti Ja pokazu-jem, oblik Šatora i oblik svog njegovog posuĎa, tako ćete načiniti. I načinit će kovčeg od drveta bagremova, dva i pol lakta da mu je duţina, i lakat i pol da mu je širina, i lakat i pol da mu je visina. Obložit ćeš ga čistim zlatom, izvana i iznutra obloţit ćeš ga, i načinit ćeš na njemu zlatan obrub unaokolo. I salij za njega četiri zlatna koluta i stavi ih na četiri kraja njegova, dva koluta s jedne strane njegove i dva koluta s druge strane njegove. I načinit ćete motke od drveta bagremova i obloţiti ih zlatom. I umetnut ćete motke u kolutove na krajevima kovčega, da se njima nosi kovčeg. U kolutovima kovčega imaju ostati motke, nemojte ih vaditi iz njih. I stavit ćeš u kovčeg Svjedočanstvo koje ću ti dati.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Mišpatim, Šabat šekalim

image001

Ve’ele hamišpatim ašer tasim lifnejhem.

“Ovo su zakoni koje im imaš staviti pred njih: Ako kupiš hebrejskog roba, on će ti služiti šest godina, a u sedmoj godini ima se pustiti na slobodu bez otkupa. Ako je neoženjen došao, neka neoženjen i otide; ako je bio oženjen, njegova žena će otići s njim. Ako mu njegov gospodar bješe dao ženu, i ona mu rodi sinove ili kćeri, žena i djeca će ostati u posjedu njenog gospodara. A on će otići sam. Ako rob izjavi: ‘Volim gospodara svojega, ženu svoju i djecu svoju, ne želim da odem na slobodu’. Njegov gospodar ga ima dovestiti pred sud i postaviti ga pred vrata ili pred dovratke. I njegov gospodar će mu probušiti uho njegovo šilom. I on će biti rob zauvijek.

Ako netko proda svoju kćer za služavku, nju nećete puštati na slobodu kao što se puštaju muški robovi. Njen gospodar je ima sebi odrediti za nevjestu, i ako mu ne bude po volji, mora dopustiti da se otkupi. On se smatra da je raskinuo s njom i zato je nema pravo prodati bilo kome drugom. A ako je gospodar odredi za nevjestu sinu svojemu, mora s njom postupati kao sa svakom drugom djevojkom.  Ako on oženi još jednu, ne smije joj uskratiti hrane, odjeće ntii ženidbeni život. Ako joj ovo troje ne ispuni, onda će ona biti puštena na slobodu bez odštete ili otkupa. Tko drugoga udari, pa on umre, ima ga se pogubiti. A ako to nije učinio hotimično, nego je B-g dao da mu dođe pod ruku, odredit ću ti mjesto gdje će naći utočište. A ako netko hotimično skuje zavjeru protiv svoga bližnjeg da ga podmuklo usmrti, i od mojeg žrtvenika odvuci ga da umre. Tko udari oca svojega ili majku svoju, ima da se pogubi. Tko ugrabi čovjeka i proda ga, i nađe se u njegovim rukama, ima ga se pogubiti.  Tko prokune oca svojega ili majku svoju, ima ga se pogubiti. Ako se ljudi sukobe, pa jedan udari drugoga kamenom ili šakom, a ovaj ne umre, nego padne u postelju, ako se pridigne i može van o štapu svojemu, napadač će biti opravdan. Jedino mu mora nadoknaditi besposlenost i dati naknadu za potpuno izliječenje.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Jitro

image001

Vajišma Jitro hohen Midjan hoten Moše et kol-ašer asa Elohim le-Moše ule-Jisra’el amo ki-hoci HAŠEM et-Jisra’el miMicrajim.

Kad Jitro, svećenik midjanski, tast Mošeov, doču sve, što učini B-g Mošeu i Izraelu, narodu svojemu, da naime izvede VJEČNI Izraelce iz Egipta. Tada Jitro, tast Mošeov, uze sa sobom ženu Mošeovu Ciporu, koju je on bio poslao natrag, i obadva sina njezina. Jedan od njih zvao se Geršom, jer je bio rekao: “Došljak sam bio u zemlji tuđoj,” a drugi Eliezer, jer je bio rekao: “B-g oca mojega bio je pomoć moja i izbavio me od mača faraonova.” I dođe Jitro, tast Mošeov, sa sinovima njegovim i ženom njegovom k Mošeu u pustinju, gdje se je bio utaborio na gori B-žjoj. On poruči Mošeu: “Ja, tast tvoj Jitro, dolazim k tebi sa ženom tvojom i s obadva sina njezina, što su kod nje.” Moše se diže i izađe u susret tastu svojemu, nakloni se i poljubi ga. Tada se upitaše za zdravlje i uđu u šator. I Moše ispripovjedi tastu svojemu sve, što učini VJEČNI faraonu i Egipćanima zbog Izraelaca, sve nevolje, što su ih bile zadesile na putu, i kako ih je izbavio VJEČNI. Jitro se radovao svemu dobru, što ga je bio VJEČNI iskazao Izraelcima, kad ih je izbavljao iz vlasti Egipćana. Tada reče Jitro: “Blagoslovljen da je VJEČNI, koji vas izbavi iz vlasti Egipćana i faraona i narod spasi iz vlasti Egipćana! Da je VJEČNI veći od svih bogova, vidim sad iz toga, što se dogodi, kad su se oni onako oholo ponašali prema njima.” Jitro, tast Mošeov, prinese tada B-gu žrtvu paljenicu i zaklanicu, i Aron dođe sa svima starješinama Izraelovim, da s tastom Mošeovim održe pred B-gom gozbu žrtvenu.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

 

Šabat Bešalah

image001

Vajehi bešalah Par’o et-ha’am velo-naham Elohim dereh erec Plištim ki karov hu ki amar Elohim pen-jinahem ha’am bir’otam milhama vešavu Micrajma.

Kad faraon dopusti da narod ode, B-g ih ne povede prema zemlji filistejskoj, iako je onuda bijaše najbliže. B-g, naime, reče: »Mogao bi se narod predomisliti i vratiti u Egipat kad vidi ratovanje.« Stoga B-g povede narod zaobilaznim putem, kroz pustinju prema Crvenome moru. Izraelci napustiše zemlju egipatsku naoružani od glave do pete. Moše ponese sa sobom Josipove kosti. Jer Josip bijaše zakleo Izraelce riječima: »B-g će se zacijelo za vas zauzeti. Tada i moje kosti odavde ponesite sa sobom!« Krenuvši iz Sukota, utabore se u Etamu, na kraju pustinje. VJEČNI iđaše pred njima, danju u stupu od oblaka da im put pokazuje, a noću u stupu od ognja da im svijetli. Tako mogahu putovati i danju i noću. I nije ispred naroda nestajalo stupa od oblaka danju ni stupa od ognja noću.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Bo

image

Vajomer HAŠEM el- Moše bo el-Par’o ki-ani hihbadeti et-libo ve’et-lev avadav lema’an šiti ototaj ele bekirbo.

I reče VJEČNI Mošeu: »Dođi faraonu, jer ja otežah srce njegovo i srca slugu njegovih zbog ovih znakova koje ću Ja staviti usred njih; i zato da ti ispričaš u uši djece tvoje i unuka tvojih kako se poigrah s Egipćanima i s čudesnim znakovima koje stavih među njih, da znadete da sam Ja VJEČNI.« I dođoše Moše i Aron, odu k faraonu pa mu rekoše: »Ovako kaţe VJEČNI, B-g Hebreja: ‘Do kada ćeš odbijati da budeš ponizan preda mnom? Otpošalji moj narod da Mi moţe sluţiti! Jer ako odbiješ poslati narod moj, sutra ću dovesti jata skakavaca na granice tvoje. Oni će zakriti pogled na ze-mlju tako da tla nećeš vidjeti. I pojest će posljednje ostatke što vam ostadoše iza tuče; i proždrijet će sva stabla što vam po polju rastu. Ispunit će kuću tvoju i kuće slugu tvojih i kuće svih Egipćana – tako kako očevi tvoji ni tvoji praoci ne vidjehu od dana kada dođoše na svijet do danas.’« I okrene se te ode iz faraonove prisutnosti. »Dokle će nam ovaj čovjek biti stupicom?« – rekoše faraonu sluţbenici njegovi. – »Pusti te ljude neka idu i iskažu štovanje VJEČNOM, B-gu svome! Zar ne vidiš kako Egipat srlja u propast?« Dovedoše Mošea i Arona natrag k faraonu, a on im reče: »Idite! Iska-žite štovanje VJEČNOM, B-gu svome! A tko će sve ići?« »Svi idemo«, odgovori Moše, »i mlado i staro. Odlazimo sa sinovima svojim i kćerima svojim; sa krupnom i sitnom stokom svojom, jer ima-mo održati svečanost VJEČNOM.« »VJEČNI bio s vama isto kao što i ja pustio da s vama pođu i djeca!« – odgovori im. »Vidi se očito da vam nakana nije čista. Nećemo tako! Nego muškarci neka odu i iskažu štovanje VJEČNOM. To ste i tražili.« I otjeraše ih od faraona.

Šabat Va’era

image

Vajedaber Elokim el-Moše vajomer elav ani HAŠEM.

I progovori B-g Mošeu i reče mu: »Ja sam VJEČNI. Pokazah se Avrahamu, Jichaku i Jaakovu kao El Šadaj, a mojeg imena VJEČNI nisam im obznanio. I sklopih savez svoj s njima da ću im dati zemlju kanaansku, zemlju u kojoj življahu kao pridošlice. A i čuh uzdisaje sinova Izraelovih koje Egipćani drže kao robove, i spomenuh se saveza svoga. Stoga kaži sinovima Izraelovim: Ja sam VJEČNI; Ja ću vas izbaviti od prisilnog rada u Egiptu i oslobodit ću vas od ropstva u kojem vas drže; izbavit ću vas rukom ispruženom i veličanstvenim sudovima. Uzet ću vas Sebi za narod i bit ću B-gom vašim. Znat ćete da sam Ja, VJEČNI, B-g vaš, onaj koji vas izvodi od egipatske tlake. Dovest ću vas u zemlju za koju podigoh ruku svoju da ću je dati Avrahamu, Jichaku i Jaakovu. I dat ću je vama u baštinu. Ja sam VJEČNI.«

Moše to prenese sinovima Izraelovim, ali oni ne slušahu Mošea, jer bjehu slomljena duha i zbog teške rabote. I VJEČNI progovori Mošeu i reče mu: »Idi, govori s faraonom, kraljem Egipta, i on će pustiti sinove Izraelove da napuste njegovu zemlju.« A Moše progovori pred VJEČNIM rekavši: »Čak me ni sinovi Izraelovi ne slušahu, kako će me saslušati faraon, kad su mi usne zatvorene!« I govoraše VJEČNI Mošeu i Aronu. I dade im uputstva za sinove Izraelove i za faraona, kralja egipatskog, da izvedu sinove Izraelove iz Egipta.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

 

Šabat Šemot

image001

Ve’ele šemot benej Jisra’el haba’im Micrajma et Ja’akov iš uvejto ba’u.

Ovo su imena sinova Israelovih koji dođoše u Egipat s Jaakovom, svaki čovjek i njegovi ukućani dođoše: Ruben, Šim’on, Levi i Juda; Jisahar, Zevulun i Binjamin; Dan i Naftali; Gad i Ašer. 5

A bješe ukupno duša što potekoše od Jaakova sedamdeset duša, a Josef bijaše u Egiptu. I umre Josef, i sva njegova braća i sav onaj naraštaj. A sinovi Israelovi bjehu plodni, rađali su, umnožili se i postadoše vrlo vrlo moćni, i zemlja ih se napuni. I usta novi kralj nad Egiptom koji ne znadijaše Josefa. I reče narodu svom: »Vidite, narod sinova Israelovih brojniji je i moćniji od nas. Hajde, postupimo mudro s njime da ne postane mnogobrojan, i moglo bi se desiti da se u slučaju rata on prikloni neprijateljima našim, i zapodjene rat s nama te ode iz zemlje.« Pa odrediše sakupljače poreza nad njim da ga muče njihovim bremenima. On je faraonu sagradio gradove-skladišta: Pitom i Ramses. Ali što ga više bijahu tlačili, to se on više umnažao, i širio se, i zgadilo im se od sinova Israelovih.

I porobiše Egipćani sinove Israelove podčinjavajućim poslovima. Zagorčahu im život teškim radom, sa žbukom i s opekama, i svim vrstama poslova na poljima, svi poslovi koje im bjehu radili bijahu podčinjavajući poslovi. I obrati se kralj egipatski hebrejskim babicama, od kojih jednoj bijaše ime Šifra, a drugoj Pua, i reče: »Kad pomažete hebrejkama pri porodu, pogledajte na kamenima za porađanje: ako je sin, ubijte ga; ako je kćer, neka živi.« Ali se babice bijahu bojale B-ga i ne činjahu kako im bješe rekao kralj egipatski, pa ostavljahu djecu na životu.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document