Vijesti i najave

Šabat Naso

image001

Vajedaber HAŠEM el-Moše lemor: naso et-roš bnei geršon

I govoraše VJEČNI s Mošeom rekavši: “Pobroj sinove Geršonove, i njih po njihovim otačkim domovima, po porodicama njihovim. Od trideset godina starosti naviše, do pedeset godina starosti prebrojat ćete ih, sve koji dolaze da služe u četama za vršenje službe u Šatoru sastanka. Ovo je zadaća porodica Geršonita: da rade i da nose. Oni će nositi oplate od pokrivača Svetišta, i od Šatora sastanka, njegov gornji pokrivač, pokrivač od tahaša (fine kože) koji mu je odozgo. I zavjesu na ulazu u Šator sastanka, i zavjese od dvorišta i zavjesu ulaznih vrata Svetišta koja su nad dvorištem, i nad žrtvenikom uokolo, i konopce njihove i sve posude za službu na njima, i sve što se načini za njih; i oni će vršiti sluţbu. Po riječi Arona i sinova njegovih bit će sav posao sinova Geršonita, sav njihov teret i sav njihov posao; i zadužit ćeš ih s čitavim teretom da se brinu za njega. Ovo je posao obitelji Geršonita u Šatoru sastanka, i njihova služba je pod upravom Itamara, sina Arona kohena. Sinove Merarijeve, po porodicama njihovim, po domovima očeva njihovih, prebrojat ćeš ih. Od trideset godina starosti naviše, do pedeset godina starosti prebrojat ćete ih, sve koji dolaze u čete da vrše posao u Šatoru sastanka. Ovo je zaduženje njihovog tereta za sav njihov posao u Šatoru sastanka: daske Svetišta, njegove prijevornice, njegove stupove i njegove stopice, stupove dvorišta koje je okolo i njihove stopice, njihova kolja i njihove konopce, za sve njihove posude i za sav njihov posao. Poimence ćeš ih postaviti za oruđe koje će nositi dok su na službi. Ovo je posao obitelji Merarijevaca za sav njihov posao u Šatoru sastanka pod upravom Itamara, sina Arona kohena.” I prebrojaše Moše i Aron i vođe zajednice sinove Kehatite po porodicama njihovim i po domovima njihovih očeva. Od trideset godina starosti naviše, do pedeset godina starosti prebrojat ćete ih, sve koji dolaze u čete da vrše posao u Šatoru sastanka. I izbrojenih njihovih bilo je, po porodicama njihovim, dvije tisuće i sedam stotina i pedeset. To su prebrojani obitelji Kehatita, svih koji rade u Šatoru sastanka, koje su prebrojali Moše i Aron, po riječi VJEČNOGA, preko Mošea.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Behar-Behukotaj

image001

Vajedaber HAŠEM el- Moše behar Sinaj lemor.

I govoraše VJEČNI Mošeu na gori Sinajskoj rekavši: “Govori sinovima Izraelovim i reci im: Kada dođete u zemlju koju vam Ja dajem, počivat će zemlja šabat za VJEČNOGA. Šest ćeš godina zasijavati polje svoje, i šest ćeš godina obrezivati vinograd svoj, i skupljat ćeš njihov urod. No sedme godine bit će potpuni odmor za zemlju, šabat za VJEČNOGA. Polje svoje nećeš sijati i vinograd svoj nećeš obrezivati. Što uzraste nakon tvoje žetve nećeš žeti i grozdove koje si ostavio nećeš pobrati. Potpuni odmor bit će za zemlju. I bit će odmor zemlje tvoj, da ga jedeš, i za roba tvojega, i za služavku tvoju, i za najamnika tvojega i za onoga koji stanuje s tobom. I za stoku tvoju i za životinje koje su u zemlji tvojoj bit će sav urod za jelo. I brojat ćeš sedam šabatnih godina, sedam puta po sedam godina, i bit će ti dana sedam šabatnih godina četrdeset i devet godina. I zatrubit ćeš u šofar isprekidanim zvukom sedmoga mjeseca u deseti (dan) mjeseca, na Jom kipur (dan pomirenja) zatrubit ćeš u šofar po svoj zemlji. I posvetit ćete pedesetu godinu i proglasit ćete slobodu u zemlji za sve njezine stanovnike. Ona će vam biti jubilej, i vratit će se svaki čovjek na svoje nasljedstvo i vratit će se svaki čovjek svojoj obitelji. Jubilej će vam biti pedeseta godina. Nećete sijati, niti ćete žeti što izraste samo od sebe, i grožđa nećete pobrati (što je odvojeno za vas). Jer to je jubilej, neka vam bude sveta, s polja možete jesti njegov urod. U toj godini jubileja vratit će se svaki čovjek na svoju baštinu. Kada prodajete svom bližnjem ili kupujute iz ruke svog bližnjeg, nemojte zakidati jedan drugoga. Prema broju godina nakon jubileja kupuj od svog bližnjega, prema broju godišnjih uroda prodat će ti. Što je veći broj godina to ćeš uvećati cijenu, a ako je manji broj smanjit ćeš cijenu, jer on ti prodaje broj ljetina. Ne zakidajte jedan drugoga, i imat ćete strah svog B-ga, jer sam Ja VJEČNI, vaš B-g! I vršit ćete moje naredbe (hukotaj) i i poštovat ćete moje naloge (mišpatim), i izvršavati ih, i živjet ćete u zemlji u sigurnosti.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Emor

image001

Vajomer HAŠEM el-Moše emor el-hakohanim benej Aharon ve’amarta alehem lenefeš lo-jitama be’amav.

Još reče VJEČNI Mošeu: “Reci kohenima, sinovima Aronovim, i kazat ćeš im da zbog (umrle) osobe ne postanu nečisti među svojim narodom, osim zbog bliskog srodnika, zbog majke svoje, i zbog oca svojega, i zbog sina svojega, i zbog kćeri svoje, i zbog brata svojega, i zbog sestre svoje, djevice, koja mu je bliska, koja još nije bila s muškarcem, zbog nje neka on postane nečist. Neka muž ne postane nečist među svojim narodom da bi se oskvrnuo. Oni neće načiniti obrijano mjesto na glavama svojim i brade svoje neće podrezivati i na tijelima svojim neće urezivati ureza.
Sveti će biti B-gu svom i neće oskvrnuti Ime B-ga svojega, jer (žrtve) ognjene VJEČNOG hrana su B-ga njihovog, oni ih prinose, i stoga moraju biti sveti. Ženu koja je zona i halala oni neće oženiti; i ženu od koje se razveo muž neće oženiti, jer je svet svaki od njih B-gu svojemu. I posvetit ćete ga, jer hranu B-ga vašega on prinosi; on će vam biti svet, jer sam svet Ja, VJEČNI, koji vas posvećujem. A kćer čovjeka koji je kohen, koja bude oskvrnjena kroz zabranjene odnose, oca svojega oskvrnjuje; neka se spali. A kohen koji je uzvišen više svoje braće, na čiju glavu je izliveno ulje pomazanja i koji je doveden da odjene ruho, na glavi neće puštati kosu da raste (dugačka) i ruho svoje neće razdirati. I svim mrtvim dušama on neće prilaziti; zbog oca svojega i zbog majke svoje neka ne postane nečist. I iz Svetišta neće izaći i neće oskvrnuti Svetište B-ga svojega, jer je kruna ulja pomazanja B-ga njegovog na njemu, Ja sam VJEČNI! I on će oženiti ženu koja je djevica. Udovicu i razvedenu i halala i zona – ove neće oženiti, nego će djevojku iz svog naroda uzeti za ženu. I neće oskvrnuti svoje potomstvo među svojim narodom, jer Ja sam VJEČNI, koji ga posvećujem.”

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

 

Šabat Aharej mot – Kedošim

image001

Vajedaber HAŠEM el-Moše aharej mot šnej benej Aharon bekorvatam lifnej- HAŠEM vajamutu.

I progovori VJEČNI Mošeu nakon smrti dvojice sinova Aronovih, kada su pristupili pred VJEČNOG i umrli. I reče VJEČNI Mošeu: “Govori s Aronom, bratom svojim, neka ne ulazi u bilo koje vrijeme u Svetište, unutar zavjese, pred zaklopac koji je na Kovčegu, i neće umrijeti. Jer se u oblaku pojavljujem nad zaklopcem. S ovime će doći Aron u Svetište: s bikom, muškim mladuncem goveda, za žrtvu za grijeh i s ovnom za (žrtvu) ola. Košulju lanenu, svetu, će odjenuti, i lanene hlačice biti će na njegovom tijelu, i lanenim pojasom će se opasati i kapom lanenom će pokriti glavu – ovo je sveto ruho, te će svoje tijelo uroniti u vodu i potom ga odjenuti.  I od zajednice sinova Izraelovih uzet će dva jarca za žrtvu za grijeh i jednoga ovna za žrtvu ola. I privest će Aron bika, žrtvu za grijeh, koji je njegov, i učiniti pomirenje za sebi i za svoj dom.  I uzet će dva jarca i postaviti ih pred VJEČNIM na ulaz Šatora sastanka.  I učinit će Aron na ova dva jarca ždrijeb, jedan ždrijeb “za VJEČNOG”, i jedan “za Azazela”.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Select Files

Šabat Tazria-Mecora

image

Vajedaber HAŠEM el-Moše lemor:

I reče VJEČNI Mošeu govoreći:  “Reci sinovima Izraelovim kazavši im: žena koja začne i rodi muško bit će nečista sedam dana, kao u vrijeme menstruacije, bit će nečista. Osmog dana bit će obrezana kožica njegovog prepucija. I trideset i tri dana ona će ostati u krvi očišćenja, te sve što je sveto ne smije dotaknuti, i u Svetište ne smije doći, dok ne navrše dani njezinog očišćenja.  A ako rodi žensko bit će nečista dvije sedmice kao u vrijeme menstruacije, te će šezdeset i šest dana ostati u krvi očišćenja.  Nakon što se navrše dani njezinog očišćenja za sina ili za kćer, dovest će ovcu do godine dana (starosti) za žrtvu ola i golubića ili grlicu za žrtvu za grijeh, na ulaz u Šator sastanka kohenu.  I on će ih prinijeti pred VJEČNIM i učiniti pomirenje za nju i ona će postati očišćena od izvora njene krvi; ovo je zakon za rodilju, koja (rodi) muško ili (rodi) žensko.  A ako nije u stanju da da ovcu, onda će donijeti dvije grlice ili dva golubića, jedno za (žrtvu) ola, i jedno za (žrtvu za) grijeh; i učinit će kohen pomirenje za nju, i postat će očišćena.”

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Šemini

image001

Vajehi bajom hašmini kara Moše le-Aharon ulevanav uleziknej Jisra’el.

A bješe na osmi dan, pozva Moše Arona i sinove njegove i starješine Izraela. I reče Aronu: “Uzmi za sebe tele, mladunče od stoke, za žrtvu za grijeh te ovna za žrtvu ola – neka budu bez mane; i prinesi ih pred VJEČNIM.” A sinovima Izraelovim progovori i kaži im: “Uzmite jarca za žrtvu za grijeh, te tele i ovcu do godine staro, bez mane da budu, za žrtvu ola. I bika i ovna za žrtvu šelamim da je žrtvujete pred VJEČNIM, te jelo-žrtvu zamiješanu s uljem; jer danas vam se VJEČNI pokazuje.” I dovedoše što im zapovjedi Moše pred Šator sastanka, i pristupi čitava zajednica i stajaše pred VJEČNIM. I reče Moše: “Ovo je stvar koju je zapovjedio VJEČNI da učinite, i vidjet ćete slavu VJEČNOGA.”

I reče Moše Aronu: “Pristupi žrtveniku i prinesi svoju žrtvu za grijeh, i svoju žrtvu ola, i učini pomirenje za sebe i za narod, pa izvrši službu narodne žrtve, i učini pomirenje za njih, kako je zapovjedio VJEČNI.” I pristupi Aron žrtveniku pa zakolje tele za žrtvu za grijeh koje bješe njegovo. I prinesu mu sinovi Aronovi krv, a on umoči prste svoje u krv i stavi je na rogove žrtvenika, a krv izli na podnožje žrtvenika. A salo i bubrege i opnu sa jetre od žrtve za grijeh učini da se podignu u dimu na žrtveniku, kao što je zapovjedio VJEČNI. A meso i kožu spali vatrom van tabora. Potom zakla žrtvu ola, i dodaše mu sinovi Aronovi krv, i on je poli na žrtvenik unaokolo. I pokažu mu žrtvu ola u dijelovima, i sa glavom, i on učini da se podignu u dimu na žrtveniku. I opere iznutrice i noge i učini da se podignu u dimu žrtve ola na žrtveniku. I dovede žrtvu narodnu. I uze jarca – žrtvu za grijeh, koji je za narod i zakolje ga i učini sa žrtvom za grijeh kao s prethodnom. I dovede žrtvu ola i postupi prema zakonu.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

 

Najava organizovanih i individualnih posjeta Jevrejskom kulturnom centru sa sinagogom “Bet Šalom” Doboj

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj

• Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com
• Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine)
• Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama
• Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.)
• Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe.
• Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat.
• Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se
ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj
• Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com

Šabat Cav – Šabat Hagadol

image001

Vajedaber HAŠEM el-Moše lemor.

I progovori VJEČNI Mošeu rekavši: “Zapovijedi Aronu i sinovima njegovim i kaži im: Ovo je odredba za (žrtvu) ola: to je (žrtva) ola koja je na plamenu na žrtveniku čitavu noć sve do jutra; a vatra žrtvenika će ostati gorjeti na njemu.  I odjenut će kohen svoju lanenu haljinu i lanene hlačice odjenut će na svoje tijelo; on će podići pepeo, u koji će vatra sagorjeti (žrtvu) ola na žrtveniku, i stavit će ga pored žrtvenika. Onda će skinuti svoje haljine, pa odjenuti druge haljine i iznijeti pepeo van tabora, na čisto mjesto. A vatra na žrtveniku ostat će gorjeti na njemu, neće se gasiti. I na njemu će kohen zapaliti drva svakoga jutra, postavit će na njega (žrtvu) ola i sagorjeti na njemu salo (žrtava) šelamim.Vatra će neprekidno gorjeti na žrtveniku; neće se gasiti.

A ovo je odredba za jelo (prineseno kao žrtvu): prinijet će je sinovi Aronovi pred VJEČNIM s prednje strane žrtvenika. I podići će s njega u ( tri srednja prsta) šake od odabranog brašna jela (kao žrtve) i od ulja njegova, i sav miomiris koji je na jelu, i žrtvenik će sagorjeti ostatak na ugodni miris, spomen VJEČNOM. A što preostane od njega, pojest će Aron i sinovi njegovi. Pojest će se kao nekvasan kruh na svetom mjestu, u dvorištu Šatora sastanka to će pojesti. Neće se peći ukvasano. Dao sam im to za njihov dio od mojih (žrtava) paljenica. To je svetije od svetog, poput žrtve za grijeh i žrtve za prijestup. Svi muški od potomaka Aronovih jest će je. To je vječna odredba za vaše naraštaje od paljenica VJEČNOM, što god ih dotakne postat će sveto.”

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu u PDF formatu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

DOBOJ: Izložba fotografija “Sinagoge u Vojvodini kojih više nema”

636332d2505a07b8c4796e4e7f831e53_L

U Doboju je večeras predstavljena izložba crteža i fotografija “Sinagoge u Vojvodini kojih više nema”, u organizaciji Jevrejske opštine Novi Sad, u namjeri da se od zaborava sačuva posljednji tragovi kulturne i materijalne baštine Jevreja u Vojvodini.

Jedan od autora izložbe Goran Levi rekao je novinarima da je nad Jevrejima u Vojvodini tokom Drugog svjetskog rata počinjen Holokaust u ljudstu, ali i vjerskim objektima i građevinama.

– U Vojvodini danas postoje svega tri sinagoge u Novom Sadu, Subotici i Zemunu, od nekadašnjih 76, koje su srušene tokom i nakon Drugog svjetskog rata – kaže Levi.

On napominje da su uzroci rušenja sinagoga bili različiti. “U Banatu su srušene sve tokom Holokausta, jer su tamo bili Nemci koji su sve brzo rešavali protiv Jevreja. U Sremu je bila NDH-a i tu je bilo dosta porušenih objekata”, naveo je Levi.

On kaže da u Bačkoj, koja je bila pod mađarskim fašistima, nisu rušeni vjerski objekti, već su porušene u socijalizmu, a da je posljednja porušena 1980. godine u mjestu Baču pored Novog Sada.

Levi istakao da je mali broj preživjelih Jevreja ostao u Vojvodini, da je od nekadašnjih 4.500 Jevreja u Novom Sadu sada svega 600, i da danas kod njih postoji izraženi strah “da se ne vrati fašizam”, pa se svi ne prijavljuju u jevrejske opštine.

On kaže da se u posljednje vrijeme pokreću inicijative za obnavom nekadašnjih sinagoga.

Predsjednik Jevrejske opštine Doboj Danijel Atijas, koji je domaćin izložbe, kaže da na području BiH postoje svega tri aktivne sinagoge, i to u Doboju i Banjaluci u Republici Srpskoj, te u Sarajevu u Federaciji BiH.

On je istakao da i u Doboju veliki broj objekata u nekadašnjem vlasništvu Jevreja ima neku drugu namjenu i da se čeka zakon o restituciji kako bi se vratili vlasnicima ili dobila odgovarajuća nadoknada.

Autori izložbe “Sinagoge u Vojvodini kojih više nema”, Goran Levi i Edita Jankov, prikazali su i kataloški skupili 45 crteža i fotografija porušenih sinagoga, na čijem su mjestu danas neke druge građevine.

Izvor: Dobojski Info

 
Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document