Vijesti i najave

Šabat Vaješev

image001

Vaješev Ja’akov be’erec megurej aviv be’erec Kna’an.

A Jaakov se nastani u zemlji u kojoj je njegov otac boravio – u zemlji Kenaan. Ovo je potomstvo Jaakovljevo. Josef, u dobi od sedamnaest godina, bješe pastir sa svojom braćom uz stada. Kao mladić bješe sa sinovima Bilhe i sa sinovima Zilpe, žena oca njegova. I donosio je Josef loše stvari o njima ocu svome. A Israel je volio Josefa više od svih svojih sinova jer je bio dijete njegove staračke dobi; i napravi mu finu vunenu haljinu. Vidjela su braća njegova da njega otac njihov voli više od sve braće njegove, te su ga zamrzili, i nisu mogli s njime mirno razgovarati. Josef usni san koji reče braći svojoj, a oni ga još dodatno (vajosifu) zamrziše.

On im reče: »Molim vas, poslušajte ovaj san što ga sanjah! Gle! Vezivasmo snopove nasred polja, kad gle, moj snop ustade i uspravi se. I, gle, vaši snopovi okružili su i poklonili se mom snopu.« Njegova braća mu rekoše: »Kaniš li kraljevati nad nama? Hoćeš li onda vladati nad nama?« I počeše ga još više mrziti zbog snova njegovih i zbog riječi njegovih. On usni još jednom jedan san i ispriča ga svojoj braći, i reče: »Evo, usnih još jedan san. Gle! Sunce i mjesec i jedanaest zvijezda klanjali mi se!« I ispričao je to ocu svome i braći svojoj, i otac njegov ukori ga i reče mu: »Kakav je to san što ga usni? Trebamo li doći ja, i majka tvoja i braća tvoja da ti se poklonimo do zemlje?« I ljubomorna na njega bjehu braća njegova, ali otac njegov čekaše na to.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Vajišlah

image

Vajišlah Ja’akov mal’ahim lefanav el-Esav ahiv arca Se’ir sde Edom.

I Jaakov posla anđele pred sobom Esavu bratu svom u zemlju Seir, u polje Edomsko, i naloži im, rekavši: »Ovako ćete reći: Mom gospodaru, Esavu, ovako kaže sluga tvoj Jaakov: Boravio sam kod Lavana i dosad se ondje zadržao. Stekao sam vola i magarca, ovaca, sluga i sluškinja, te šaljem da javim gospodaru svome, ne bih li našao naklonost u očima tvojim.«

AnĎeli se vrate Jaakovu rekav-ši: »Dođosmo smo kod tvoga brata, kod Esava; on sam dolazi ti ususret i četiri stotine momaka su s njim.« Jaakov se silno uplaši i potrese ga to. Pa razdijeli ljude koji su bili s njime, i stada, i stoku i deve na dva tabora. I reče: ako Esav naiđe na jedan tabor i napadne ga, drugi tabor bit će utočište. Onda Jaakov reče: »O B-že oca moga Avrahama i B-že oca moga Jichaka! O VJEČNI, koji si mi rekao: ’Vrati se u zemlju svoju i vrati se u zavičaj svoj, i ja ću ti činiti dobro!’ Nisam vrijedan sve blagonaklonosti i sve istine koju si iskazivao sluzi svome. Ta samo sa štapom svojim prešao sam ovaj Jordan, a sada sam narastao u dva tabora. Izbavi me, molim te, iz ruku brata moga, iz ruku Esava! Jer se bojim da ne dođe i napadne mene, majku, i djecu. A Ti si rekao: ’Ja ću ti svakako činiti dobro i učinit ću potomstvo tvoje poput pijeska morskog koji se ne da prebrojiti zbog množine.’«

Opširnije

Šabat Vajece

image002

Vajece Ja’akov mi-Be’er Šava vajeleh Harana.

I napusti Jaakov Beer Ševu i zaputi se u Haran. Stiže do mjesta i prenoći tamo, jer sunce bješe zašlo. Uze od kamenja onog mjesta, i stavi (ih) oko svoje glave te legne na tom mjestu. I usni san: i gle ljestve postavljene na zemlju, a vrh njihov dosezao do neba, i gle, anđeli B-žji penjali se i silazili njima. I gle, VJEČNI je stajao nad njim i reče: »Ja sam VJEČNI, B-g Avrahama oca tvoga i B-g Jichakov, zemlju na kojoj ležiš tebi ću dati i tvome potomstvu. Tvog će potomstva biti kao praha zemaljskog; i proširit ćete se na zapad, na istok, na sjever i na jug; i sve porodice zemlje će se blagoslivljati tobom i potomstvom tvojim. Evo, ja sam s tobom; i ja ću te čuvati kamo god pošao i dovesti ću te natrag u ovu zemlju; jer te neću ostaviti dok ne izvršim što sam ti obećao.«

Jaakov se probudi iz svog sna te reče: »Zaista je VJEČNI na ovome mjestu, a ja nisam znao!« I uplaši se pa reče: »Kako je strašno ovo mjesto! Ovo nije ništa drugo do kuća B-žja, i ovo su vrata nebesa!« Jaakov ustade rano ujutro i uze onaj kamen što ga bješe stavio oko glave, i uspravi ga kao stup i izlije ulje na vrhu kamena. I nazva ono mjesto Bet-el, dok je ime tome gradu prije bilo Luz.  Tada učini zavjet i reče: »Ako će B-g biti sa mnom i čuvati me na ovom putu kojim idem, i da mi kruha da jedem i odjeću da se oblačim, i da se vratim u miru kući svoga oca, i VJEČNI će biti moj B-g. Tada će ovaj kamen koji sam uspravio kao stup postati kuća B-žja. I od svega što mi budeš dao, ja ću dati desetinu Tebi.«

Opširnije

 

Šabat Toldot

image001

Ve’ele toldot Jichak ben-Avraham Avraham holid et-Jichak.

A ovo je potomstvo Jichaka sina Avrahamova: Avraham rodi Jichaka. Jichaku bješe četrdeset godina kad uze Rivku, kćer Betuela Aramejca iz Padan Arama, sestru Lavana Aramejca, sebi za ženu. Jichak moljaše VJEČNOG nasuprot svoje žene, jer bješe nerotkinja. VJEČNI ga usliša te njegova žena Rivka zače. No djeca se sudarala u njezinoj utrobi pa ona reče: »Ako je tako, zašto li sam ja ovakva!« I ode da upita VJEČNOG. I VJEČNI joj reče: »Dva su naroda u utrobi tvojoj; i dva će se kraljevstva iz tvog krila odijeliti; jedno će kraljevstvo biti moćnije od drugoga i stariji će služiti mlađemu.«

Kada se napuni vrijeme da rodi, tad gle – blizanci u utrobi njezinoj. Prvi se pojavi crven; sav bijaše kao runjavi ogrtač, pa mu nadjenuše ime Esav. Potom se njegov brat pojavi rukom se držeći Esavu za petu, i on mu nadjene ime Jaakov. Jichaku bješe šezdeset godina kad mu ih ona rodi. Dječaci odrastoše i Esav je postao vješt lovac, čovjek polja, a Jaakov bješe čovjek bezopasan, koji je boravio u šatorima. Jichak ljubljaše Esava jer mu je ulov bio u ustima, a Rivka ljubljaše Jaakova. Jaakov bje kuhao jelo a Esav stigne s polja, i bješe izmoren. Esav reče Jaakovu: »Nasipaj u me sada nešto od tog crvenog variva, jer sam iscrpljen.« On mu stoga nadjene ime Edom. 31 Jaakov reče: »Prodaj mi danas svoje prvorodstvo!« A Esav reče: »Gle, idem ka smrti; za što će mi prvorodstvo!« Jaakov reče: »Zakuni mi se danas!« On mu se zakune, i proda svoje prvorodstvo Jaakovu. Jaakov dade Esavu kruha i variva od leće te on jeđaše i pijaše, pa se diže i otide. I Esav bješe ponizio svoje prvorodstvo.
Bijaše glad u zemlji, pored prijašnje gladi koja bješe u vrijeme Avrahama, pa Jichak ode Avimelehu, kralju Filistejaca, u Gerar. VJEČNI mu se ukaza i reče: »Ne silazi u Egipat: boravi u zemlji za koju ću ti reći. Nastani se u toj zemlji, ja ću s tobom biti i blagosloviti te; jer ću tebi i potomstvu tvome dati sve ove zemlje, i izvršiti zakletvu kojom sam se zakleo Avrahamu, ocu tvome: »Umnožiti ću potomstvo tvoje poput zvijezda na nebesima i dat ću potomstvu tvome sve ove zemlje, i svi će se narodi zemlje blagosiljati potomstvom tvojim; Jer je Avraham poslušao glas moj i poštovao uredbe moje, zapovijedi moje, zakone moje i nauke (Tore) moje!«.

Opširnije

Šabat Vajera

image

Vajera elav HAŠEM be’Elonej Mamre vehu jošev petah-ha’ohel kehom hajom.

I ukaza mu se VJEČNI u ravnicama Mamre, dok za dnevne žege sjeđaše na ulazu u šator. Podiže pogled i ugleda, gle tri čovjeka stajahu pred njim. On ih ugleda te potrča prema njima s ulaza šatora i pokloni se do zemlje. Pa reče: »Gospodo moja, ako bih, molim vas, našao milost u očima tvojim, nemoj, molim te, mimoići sluge svojega! Nek’ se donese malo vode: molim vas, operite noge svoje i pod stablom otpočinite. Donijet ću zalogaj kruha da nahranite srce svoje prije nego li pođete dalje, budući da ste sluzi svome navratili.«Oni rekoše: »Tako ćeš učiniti, onako kako reče!«

I požuri Avraham do šatora k Sari pa joj reče: »Brzo! Tri mjerice neprosijanog brašna, prosijanog brašna! Zamijesi i napravi kolače!« Zatim Avraham otrča do stoke, uhvati tele, mlado i dobro, i dade ga momku koji se požuri da ga pripremi. Pa uzme masla i mlijeka i tele koje zgotovi i stavi (to) pred njih, a on stajaše nad njima, pod stablom, i oni jedoše. I rekoše mu: »Gdje je Sara, žena tvoja?« A on reče »Eno je u šatoru«. A on reče: »Svakako ću se vratiti k tebi u ovo vrijeme dogodine; bit će života i gle sin Sari ženi tvojoj.« I Sara ču na ulazu u šator, (koji bješe) iza njega. A Avraham i Sara bijahu stari, u poodmakloj dobi. U Sare bijaše prestalo što biva u žena. I Sara se nasmija u sebi i govoraše: »Pošto sam uvenula, hoću li opet imati glatku kožu? I muž je moj star!«

I reče VJEČNI Avrahamu: »A zašto se Sara smijaše govoreći: ’Je li to istina da ću roditi iako sam ostarjela?’ Ima li išta da je iznad VJEČNOG? U to naznačeno vrijeme ja ću se vratiti, u to vrijeme dogodine, bit će života i Sara će sina imati.«

Opširnije

Šabat Leh leha

image001

Vajomer HAŠEM el-Avram leh leha me’arceha umimoladeteha umibejt aviha el-ha’arec ašer ar’eka.

Reče VJEČNI Avramu: »Idi za sebe iz zemlje svoje, i iz svog zavičaja i iz doma oca svojega, u zemlju koje ću ti pokazati. I veliki ću narod od tebe učiniti i blagoslovit ću te, i učinit ću ime tvoje velikim, i biti ćeš blagoslov.  Blagoslovit ću one koji tebe blagoslove, a one koji te budu kleli, Ja ću prokleti; i kroz tebe će biti blagoslovene sve porodice na zemlji.«

I pođe Avram kako mu reče VJEČNI. A pođe s njim i Lot. Avramu bješe sedamdeset i pet godina kada otide iz Harana. I uze Avram Saraj, ženu svoju, i Lota, sina brata svojega, i sav imetak njihov što su ga stekli i duše koju su učinili u Haranu; i iziđoše da idu u zemlju Kanaan i dođoše u zemlju Kanaan. Prođe Avram zemljom do mjesta Šhema, do ravnice More, a Kanaanci tada bjehu u zemlji. VJEČNI se javi Avramu pa mu reče: »Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju.« Avram tu podigne žrtvenik VJEČNOM koji mu se objavio. Odatle prijeđe u brdoviti kraj, na istok od Bet-Ela. Svoj šator postavi između Bet-Ela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne žrtvenik VJEČNOM i zazva ime VJEČNOG. Od postaje do postaje Avram se pomicao prema Negevu. Ali kad je zemljom zavladala glad, Avram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom. Kad je bio na ulazu u Egipat, reče svojoj ženi Saraj: »Znam da si lijepa žena. Kad te Egipćani vide, reći će: ’To je njegova žena’, i mene će ubiti, a tebe na životu ostaviti. Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro i da, iz obzira prema tebi, poštede moj život.«

Opširnije

 

Šabat Noah

image001

Ele toldot Noah Noah iš cadik tamim haja bedorotav et-ha’Elohim hithaleh Noah.

Ovo je potomstvo Noahovo: Noah bješe pravedan čovjek, savršen u svom naraštaju; s B-gom je hodio Noah. Rodi Noah tri sina: Šema, Hama i Jafeta. A zemlja posta iskvarena pred B-gom; i napuni se zemlja grabeži. Vidje B-g zemlju, kad eno, bješe ona iskvarena, jer pokvari svako tijelo put svoj na zemlji. B-g reče Noahu: »Konac svakog tijela doĎe preda Me, jer je zemlja puna grabeži zbog njih; i, evo, zatrt ću ih sa zemlje. Načini za sebe korablju od drveta gofera, odjeljke načini u korablji i premaži ga iznutra i izvana smolom. A ovako ćeš je napraviti: tri stotine lakata duljina je korablje, pedeset lakata širina joj je, a trideset lakata joj je visina. Svjetlo ćeš načiniti za korablju, i završit ćeš ga lakat od vrha. I vrata korablje sa strane. Načini je s donjom, srednjom i gornjom palubom. A Ja ću, gle, dovesti vode plavljenja na zemlju da zatru svako tijelo u kojem je dah života pod nebom, sve što je na zemlji poginut će. Uspostavit ću savez Svoj s tobom i ući ćeš u korablju ti, i sinovi tvoji, i žena tvoja, i žene sinova tvojih s tobom. A od svega živog, od svakog tijela, po dvoje ćeš dovesti u korablju da ostanu na životu s tobom, muško i žensko će biti. Od ptica prema njihovim vrstama, i od životinja prema njihovim vrstama i od svega što gmiže zemljom prema njihovim vrstama: po dvoje od svega doći će ti da ostane na životu. A ti, uzmi si od svake hrane što se jede i sakupi je za sebe, i biti će za hranu tebi i njima.«

Učini Noah u skladu sa svime što mu je zapovijedio B-g, tako učini.

Opširnije

Šabat Berešit

image001

Berešit bara Elohim et hašamajim ve’et ha’arec.

U početku stvori B-g nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i duh B-žji lebdio je nad vodama. I reče B-g: »Neka bude svjetlost!« I bi svjetlost. I vidje B-g da je svjetlost dobra; i rastavi B-g svjetlost od tame. Svjetlost prozva B-g dan, a tamu prozva noć. Tako bude večer, pa jutro – jedan dan. I reče B-g: »Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!« I bi tako. B-g načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom. A svod prozva B-g nebo. Tako bude večer, pa jutro – dan drugi. I reče B-g: »Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!« I bi tako. Kopno prozva B-g zemlja, a skupljene vode mora. I vidje B-g da je dobro. I reče B-g: »Neka proklija zemlja zelenilom – travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme.« I bi tako. I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje B-g da je dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan treći. I reče B-g: »Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!« I bi tako. I načini B-g dva velika svjetlila – veće da vlada danom, manje da vlada noću – i zvijezde. I B-g ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje B-g da je dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan četvrti.

I reče B-g: »Nek’ povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek’ polete nad zemljom, svodom nebeskim!« I bi tako. Stvori B-g morske grdosije i svakovrsne ţive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje B-g da je dobro. I blagoslovi ih govoreći: »Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!« Tako bude večer, pa jutro – dan peti. I reče B-g: »Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!« I bi tako. I stvori B-g svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje B-g da je dobro. I reče B-g: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!« Na svoju sliku stvori B-g čovjeka, na sliku B-ţju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. I blagoslovi ih B-g i reče im: »Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite! Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!« I doda B-g: »Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam budu za hranu! A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života – neka je za hranu sve zeleno bilje!« I bi tako. I vidje B-g sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan šesti.

Opširnije

Sukot

image

Vajedaber HAŠEM el‐Moše lemor

VJEČNI reče Mošeu: »Kad se tele oteli, janje se ojanji ili se kozle okozi, sedam dana neka ostane uza svoju majku. Od osmoga dana može biti primljeno kao paljena žrtva VJEČNOM. Ne koljite krave ni ovce u isti dan s njezinim mladim. Kad VJEČNOM žrtvujete žrtvu zahvalnicu, žrtvujte je tako da budete primljeni. Neka se žrtva blaguje onoga istog dana; od nje ništa ne ostavljajte za ujutro. Ja sam VJEČNI!«

»Moje zapovijedi držite i vršite ih. Ja sam VJEČNI! Ne oskvrnjujte moga svetog imena, nego neka budem proglašen svetim među Izraelcima – ja, VJEČNI, koji vas posvećujem. Ja koji sam vas izbavio iz zemlje egipatske da budem vaš B-g, ja, VJEČNI.«

VJEČNI reče Mošeu: »Kaži Izraelcima i reci im: ‘Blagdani VJEČNOG koje imate sazivati jesu sveti zborovi. Ovo su moji blagdani: ”Šest dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan šabat – dan potpunog odmora, dan svetoga zbora, kad ne smijete raditi nikakva posla. Gdje god boravili, šabat je VJEČNOG.”

Suka u Jevrejskoj opštini Doboj.

Suka Doboj

Opširnije

 

Jom Kipur

image002

Vajedaber HAŠEM el‐Moše aharei mot šnei benei Aharon bekorvatam lifnei‐HAŠEM vajamutu

Još govoraše VJEČNI s Mošeom nakon smrti dvojice sinova Aronovih, koji moradoše umrijeti,
kad bjehu stupili pred VJEČNOG. VJEČNI zapovjedi Mošeu: “Govori s Aronom bratom svojim, i neka ne ulazi u svako doba da uđe u Svetište iza zavjese, pred Pomirilište koje je odozgo na kovčegu, da ne umre. Jer Ja se pojavljujem u oblaku nad pomirilištem. S ovime ima Aron ući u Svetište, s juncem kao žrtvom za grijeh i s ovnom kao žrtvom paljenicom.

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document