Vijesti i najave

Šabat Vajehi

image001

Vajehi Ja’akov be’erec Micrajim šva esre šana vajehi jemej-Ja’akov šnej hajav ševa šanim ve’arba’im ume’at šana.

Življaše Jaakov u zemlji egipatskoj sedamnaest godina. I bješe dana Jaakovljevih, godina života njegova, sedam godina i četrdeset i sto godina. A kad se približi vrijeme Israelu da umre, pozva on sina svoga, Josefa, te mu reče: »Molim te, ako nađoh milost u očima tvojim, molim te stavi ruku svoju pod bedro moje i učini mi ljubav i istinu: molim te, nemoj me sahraniti u Egiptu! I leći ću dolje sa ocima svojim, i prenijet ćeš me iz Egipta i sahraniti me u njihovu grobnicu!« On reče: »Učinit ću prema riječima tvojim«. On mu reče: »Zakuni mi se!« – i on mu se zakle. I Israel se duboko pokloni prema uzglavlju ležaja.
I dogodi se nakon ovoga da on reče Josefu: »Gle, otac ti oboli.« Nato on uze sa sobom dva sina svoja, Menašea i Efrajima. I on reče Jaakovu: »Evo sin tvoj Josef dođe«, Israel pribra snage svoje i sjede na postelju. Reče Jaakov Josefu: » El Šadaj, B-g svemogući, objavi mi se u Luzu, u zemlji kenaanskoj i blagoslovi me, a potom mi reče: ’Evo, učinit ću te rodnim i mnogobrojnim, učinit ću da postaneš skup narodâ, a potomstvu tvome poslije tebe dat ću ovu zemlju u posjed zauvijek.’ Sad, oba sina tvoja što ti se bjehu rodila u zemlji egipatskoj, prije nego ja stigoh k tebi u Egipat, oni su moji – Efrajim i Menaše će moji biti kao Ruben i Šim’on! A djeca što ti se rodila poslije njih neka su tvoja; a u nasljedstvu svome neka se zovu po imenu braće svoje. Kad se, naime, vraćah iz Padana, na moju žalost, majka tvoja Rahel umrije mi u zemlji Kenaan na putovanju, tek malo pred Efratom. Sahranih je ondje uz put u Efrat, koji je Bet-Lehem.« I ugleda Israel sinove Josefove, pa reče: »Tko su ovi?« Josef reče ocu svome: »Sinovi su to moji koje mi B-g dade ovdje.« I reče mu: »Dovedi mi ih, molim te, i ja ću ih blagosloviti«.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Vajigaš

image001

Vajigaš elav Jehuda vajomer bi adoni jedaber-na avdeha davar be’oznej adoni ve’al-jihar apha be’avdeha ki hamoha keFar’o.

Onda se Juda primače pa mu reče: »Molim te, gospodaru moj, dopusti sluzi svom da progovori riječ ušima gospodara svojega i neka se srdžba tvoja ne rasplamsa na slugu tvog, jer ti si kao faraon. Moj gospodar upita sluge svoje: ’Imate li oca ili brata?’ Rekosmo gospodaru svom: ’Imamo starog oca; i mlado dijete njegove staračke dobi. Njegov brat je mrtav, on je jedini što ostade od majke svoje i otac njegov voli ga.’ Potom ti reče slugama svojim: ’Dovedite mi ga ovamo i upravit ću oko svoje na njega!’ A mi rekosmo gospodaru svom: ’Dječak ne moţe ostaviti svog oca; jer kada bi ga ostavio, umro bi.’ Ali si rekao slugama svojim: ’Ako vaš najmlađi brat ne dođe ovamo s vama, nećete više vidjeti lica moga.’ I kad smo se otišli sluzi tvome, ocu mome, rekosmo mu riječi gospodara moga. Naš otac bješe rekao: ’Idite natrag i nabavite nam nešto hrane!’ Mi rekosmo: ’Ne možemo ići tamo; jedino ako je naš najmlađi brat s nama, tada ćemo otići, jer ne možemo vidjeti lice onoga čovjeka ako naš najmlađi brat nije s nama.’ Tada tvoj sluga, otac moj, reče nam: ’Znate da mi je žena moja rodila dva sina. Jedan me napustio, te rekoh sebi: jao meni, sigurno je rastrgan! I odonda ga više nisam vidio. A ako uzmete od mene i ovoga pa ga snađe nesreća, tada ćete moju sijedu glavu sa zlom spustiti u grob.’ I sada, ako dođem k sluzi tvome, ocu svome, a mladić nije s nama – jer njegova je duša tako povezana s njegovom dušom.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Mikec, šabat Hanuka

image001

Vajehi mikec šnatajim jamim uFar’o holem vehine omed al-haJe’or.

Dogodi se na isteku dvije godine da faraon usni, i gle, stajaše pored Nila, kad gle, iz Nila iziđe sedam krava, lijepih i krupnih i pasahu po šašu. I tada gle, iz Nila iziđe za njima sedam drugih krava, ružnih i mršavih, te stanu pored onih krava na obali Nila. I krave ružne i mršave požderu onih sedam lijepih i krupnih, i faraon se probudi. On zaspi i usni po drugi puta: sedam klasova izraste na jednoj stabljici, punih i jedrih. Kad, gle, sedam klasova šturih, istočnjakom opaljenih, uzraste nakon njih. Sedam šturih klasova proguta sedam jedrih i punih klasova. I faraon se probudi, kad gle: bješe to san. I bi to ujutro i uznemiren bijaše u duši, pa ode i pozva sve vračare egipatske i sve svoje mudre ljude: faraon im ispriča svoj san, ali mu nitko ne mogaše protumačiti ih. Onda prozbori faraonov glavni peharnik: »Moram danas spomenuti svoj propust. Faraon se bje razljutio na službenike svoje i stavio me u tamnicu u zgradi glavnog upravitelja, mene i glavnog pekara. Usnusmo san iste noći, i ja i on, ali je svaki od nas usnuo san drugoga značenja. A tamo s nama bijaše neki mladić, Hebrej, sluga zapovjednika straže. Ispričasmo mu, i on nam protumači naše sne: svakom značenje njegova sna. I kako nam ih protumači, tako nam se i zbilo: mene vrati na moje mjesto, a njega objesi.« Faraon posla i pozva Josefa; i brzo ga izvukoše iz jame; i ošiša mu kosu, i odjene novo odijelo i dođe pred faraona.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

 

Šabat Vaješev

image001

Vaješev Ja’akov be’erec megurej aviv be’erec Kna’an.

A Jaakov se nastani u zemlji u kojoj je njegov otac boravio – u zemlji Kenaan. Ovo je potomstvo Jaakovljevo. Josef, u dobi od sedamnaest godina, bješe pastir sa svojom braćom uz stada. Kao mladić bješe sa sinovima Bilhe i sa sinovima Zilpe, žena oca njegova. I donosio je Josef loše stvari o njima ocu svome. A Israel je volio Josefa više od svih svojih sinova jer je bio dijete njegove staračke dobi; i napravi mu finu vunenu haljinu. Vidjela su braća njegova da njega otac njihov voli više od sve braće njegove, te su ga zamrzili, i nisu mogli s njime mirno razgovarati. Josef usni san koji reče braći svojoj, a oni ga još dodatno (vajosifu) zamrziše.

On im reče: »Molim vas, poslušajte ovaj san što ga sanjah! Gle! Vezivasmo snopove nasred polja, kad gle, moj snop ustade i uspravi se. I, gle, vaši snopovi okružili su i poklonili se mom snopu.« Njegova braća mu rekoše: »Kaniš li kraljevati nad nama? Hoćeš li onda vladati nad nama?« I počeše ga još više mrziti zbog snova njegovih i zbog riječi njegovih. On usni još jednom jedan san i ispriča ga svojoj braći, i reče: »Evo, usnih još jedan san. Gle! Sunce i mjesec i jedanaest zvijezda klanjali mi se!« I ispričao je to ocu svome i braći svojoj, i otac njegov ukori ga i reče mu: »Kakav je to san što ga usni? Trebamo li doći ja, i majka tvoja i braća tvoja da ti se poklonimo do zemlje?« I ljubomorna na njega bjehu braća njegova, ali otac njegov čekaše na to.

Više o ovosedmičnoj paraša naći ćete u sekciji Divrej Tora na našem web sajtu.

Podsjećamo sve zainteresovane na rubriku Donirajte na našem web sajtu. Pozivamo sve ljude dobre volje, pojedince i predstavnike pravnih lica koja mogu donirati finansijska sredstva da uplate dobrovoljne priloge i pomognu rad i aktivnosti Jevrejske opštine u Doboju. Sva sredstva namjenjena su za održavanje sinagoge i pomoć za organizaciju vjerskih obreda u zajednici kao i održavanje web stranice. Instrukcije za plaćanje navedene su u rubrici Donirajte ili nas kontaktirajte putem maila na jodoboj1874@yahoo.com.

Šabat Vajišlah

image

Vajišlah Ja’akov mal’ahim lefanav el-Esav ahiv arca Se’ir sde Edom.

I Jaakov posla anđele pred sobom Esavu bratu svom u zemlju Seir, u polje Edomsko, i naloži im, rekavši: »Ovako ćete reći: Mom gospodaru, Esavu, ovako kaže sluga tvoj Jaakov: Boravio sam kod Lavana i dosad se ondje zadržao. Stekao sam vola i magarca, ovaca, sluga i sluškinja, te šaljem da javim gospodaru svome, ne bih li našao naklonost u očima tvojim.«

AnĎeli se vrate Jaakovu rekav-ši: »Dođosmo smo kod tvoga brata, kod Esava; on sam dolazi ti ususret i četiri stotine momaka su s njim.« Jaakov se silno uplaši i potrese ga to. Pa razdijeli ljude koji su bili s njime, i stada, i stoku i deve na dva tabora. I reče: ako Esav naiđe na jedan tabor i napadne ga, drugi tabor bit će utočište. Onda Jaakov reče: »O B-že oca moga Avrahama i B-že oca moga Jichaka! O VJEČNI, koji si mi rekao: ’Vrati se u zemlju svoju i vrati se u zavičaj svoj, i ja ću ti činiti dobro!’ Nisam vrijedan sve blagonaklonosti i sve istine koju si iskazivao sluzi svome. Ta samo sa štapom svojim prešao sam ovaj Jordan, a sada sam narastao u dva tabora. Izbavi me, molim te, iz ruku brata moga, iz ruku Esava! Jer se bojim da ne dođe i napadne mene, majku, i djecu. A Ti si rekao: ’Ja ću ti svakako činiti dobro i učinit ću potomstvo tvoje poput pijeska morskog koji se ne da prebrojiti zbog množine.’«

Opširnije

Šabat Vajece

image002

Vajece Ja’akov mi-Be’er Šava vajeleh Harana.

I napusti Jaakov Beer Ševu i zaputi se u Haran. Stiže do mjesta i prenoći tamo, jer sunce bješe zašlo. Uze od kamenja onog mjesta, i stavi (ih) oko svoje glave te legne na tom mjestu. I usni san: i gle ljestve postavljene na zemlju, a vrh njihov dosezao do neba, i gle, anđeli B-žji penjali se i silazili njima. I gle, VJEČNI je stajao nad njim i reče: »Ja sam VJEČNI, B-g Avrahama oca tvoga i B-g Jichakov, zemlju na kojoj ležiš tebi ću dati i tvome potomstvu. Tvog će potomstva biti kao praha zemaljskog; i proširit ćete se na zapad, na istok, na sjever i na jug; i sve porodice zemlje će se blagoslivljati tobom i potomstvom tvojim. Evo, ja sam s tobom; i ja ću te čuvati kamo god pošao i dovesti ću te natrag u ovu zemlju; jer te neću ostaviti dok ne izvršim što sam ti obećao.«

Jaakov se probudi iz svog sna te reče: »Zaista je VJEČNI na ovome mjestu, a ja nisam znao!« I uplaši se pa reče: »Kako je strašno ovo mjesto! Ovo nije ništa drugo do kuća B-žja, i ovo su vrata nebesa!« Jaakov ustade rano ujutro i uze onaj kamen što ga bješe stavio oko glave, i uspravi ga kao stup i izlije ulje na vrhu kamena. I nazva ono mjesto Bet-el, dok je ime tome gradu prije bilo Luz.  Tada učini zavjet i reče: »Ako će B-g biti sa mnom i čuvati me na ovom putu kojim idem, i da mi kruha da jedem i odjeću da se oblačim, i da se vratim u miru kući svoga oca, i VJEČNI će biti moj B-g. Tada će ovaj kamen koji sam uspravio kao stup postati kuća B-žja. I od svega što mi budeš dao, ja ću dati desetinu Tebi.«

Opširnije

 

Šabat Toldot

image001

Ve’ele toldot Jichak ben-Avraham Avraham holid et-Jichak.

A ovo je potomstvo Jichaka sina Avrahamova: Avraham rodi Jichaka. Jichaku bješe četrdeset godina kad uze Rivku, kćer Betuela Aramejca iz Padan Arama, sestru Lavana Aramejca, sebi za ženu. Jichak moljaše VJEČNOG nasuprot svoje žene, jer bješe nerotkinja. VJEČNI ga usliša te njegova žena Rivka zače. No djeca se sudarala u njezinoj utrobi pa ona reče: »Ako je tako, zašto li sam ja ovakva!« I ode da upita VJEČNOG. I VJEČNI joj reče: »Dva su naroda u utrobi tvojoj; i dva će se kraljevstva iz tvog krila odijeliti; jedno će kraljevstvo biti moćnije od drugoga i stariji će služiti mlađemu.«

Kada se napuni vrijeme da rodi, tad gle – blizanci u utrobi njezinoj. Prvi se pojavi crven; sav bijaše kao runjavi ogrtač, pa mu nadjenuše ime Esav. Potom se njegov brat pojavi rukom se držeći Esavu za petu, i on mu nadjene ime Jaakov. Jichaku bješe šezdeset godina kad mu ih ona rodi. Dječaci odrastoše i Esav je postao vješt lovac, čovjek polja, a Jaakov bješe čovjek bezopasan, koji je boravio u šatorima. Jichak ljubljaše Esava jer mu je ulov bio u ustima, a Rivka ljubljaše Jaakova. Jaakov bje kuhao jelo a Esav stigne s polja, i bješe izmoren. Esav reče Jaakovu: »Nasipaj u me sada nešto od tog crvenog variva, jer sam iscrpljen.« On mu stoga nadjene ime Edom. 31 Jaakov reče: »Prodaj mi danas svoje prvorodstvo!« A Esav reče: »Gle, idem ka smrti; za što će mi prvorodstvo!« Jaakov reče: »Zakuni mi se danas!« On mu se zakune, i proda svoje prvorodstvo Jaakovu. Jaakov dade Esavu kruha i variva od leće te on jeđaše i pijaše, pa se diže i otide. I Esav bješe ponizio svoje prvorodstvo.
Bijaše glad u zemlji, pored prijašnje gladi koja bješe u vrijeme Avrahama, pa Jichak ode Avimelehu, kralju Filistejaca, u Gerar. VJEČNI mu se ukaza i reče: »Ne silazi u Egipat: boravi u zemlji za koju ću ti reći. Nastani se u toj zemlji, ja ću s tobom biti i blagosloviti te; jer ću tebi i potomstvu tvome dati sve ove zemlje, i izvršiti zakletvu kojom sam se zakleo Avrahamu, ocu tvome: »Umnožiti ću potomstvo tvoje poput zvijezda na nebesima i dat ću potomstvu tvome sve ove zemlje, i svi će se narodi zemlje blagosiljati potomstvom tvojim; Jer je Avraham poslušao glas moj i poštovao uredbe moje, zapovijedi moje, zakone moje i nauke (Tore) moje!«.

Opširnije

Šabat Vajera

image

Vajera elav HAŠEM be’Elonej Mamre vehu jošev petah-ha’ohel kehom hajom.

I ukaza mu se VJEČNI u ravnicama Mamre, dok za dnevne žege sjeđaše na ulazu u šator. Podiže pogled i ugleda, gle tri čovjeka stajahu pred njim. On ih ugleda te potrča prema njima s ulaza šatora i pokloni se do zemlje. Pa reče: »Gospodo moja, ako bih, molim vas, našao milost u očima tvojim, nemoj, molim te, mimoići sluge svojega! Nek’ se donese malo vode: molim vas, operite noge svoje i pod stablom otpočinite. Donijet ću zalogaj kruha da nahranite srce svoje prije nego li pođete dalje, budući da ste sluzi svome navratili.«Oni rekoše: »Tako ćeš učiniti, onako kako reče!«

I požuri Avraham do šatora k Sari pa joj reče: »Brzo! Tri mjerice neprosijanog brašna, prosijanog brašna! Zamijesi i napravi kolače!« Zatim Avraham otrča do stoke, uhvati tele, mlado i dobro, i dade ga momku koji se požuri da ga pripremi. Pa uzme masla i mlijeka i tele koje zgotovi i stavi (to) pred njih, a on stajaše nad njima, pod stablom, i oni jedoše. I rekoše mu: »Gdje je Sara, žena tvoja?« A on reče »Eno je u šatoru«. A on reče: »Svakako ću se vratiti k tebi u ovo vrijeme dogodine; bit će života i gle sin Sari ženi tvojoj.« I Sara ču na ulazu u šator, (koji bješe) iza njega. A Avraham i Sara bijahu stari, u poodmakloj dobi. U Sare bijaše prestalo što biva u žena. I Sara se nasmija u sebi i govoraše: »Pošto sam uvenula, hoću li opet imati glatku kožu? I muž je moj star!«

I reče VJEČNI Avrahamu: »A zašto se Sara smijaše govoreći: ’Je li to istina da ću roditi iako sam ostarjela?’ Ima li išta da je iznad VJEČNOG? U to naznačeno vrijeme ja ću se vratiti, u to vrijeme dogodine, bit će života i Sara će sina imati.«

Opširnije

Šabat Leh leha

image001

Vajomer HAŠEM el-Avram leh leha me’arceha umimoladeteha umibejt aviha el-ha’arec ašer ar’eka.

Reče VJEČNI Avramu: »Idi za sebe iz zemlje svoje, i iz svog zavičaja i iz doma oca svojega, u zemlju koje ću ti pokazati. I veliki ću narod od tebe učiniti i blagoslovit ću te, i učinit ću ime tvoje velikim, i biti ćeš blagoslov.  Blagoslovit ću one koji tebe blagoslove, a one koji te budu kleli, Ja ću prokleti; i kroz tebe će biti blagoslovene sve porodice na zemlji.«

I pođe Avram kako mu reče VJEČNI. A pođe s njim i Lot. Avramu bješe sedamdeset i pet godina kada otide iz Harana. I uze Avram Saraj, ženu svoju, i Lota, sina brata svojega, i sav imetak njihov što su ga stekli i duše koju su učinili u Haranu; i iziđoše da idu u zemlju Kanaan i dođoše u zemlju Kanaan. Prođe Avram zemljom do mjesta Šhema, do ravnice More, a Kanaanci tada bjehu u zemlji. VJEČNI se javi Avramu pa mu reče: »Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju.« Avram tu podigne žrtvenik VJEČNOM koji mu se objavio. Odatle prijeđe u brdoviti kraj, na istok od Bet-Ela. Svoj šator postavi između Bet-Ela na zapadu i Aja na istoku. Ondje podigne žrtvenik VJEČNOM i zazva ime VJEČNOG. Od postaje do postaje Avram se pomicao prema Negevu. Ali kad je zemljom zavladala glad, Avram se spusti u Egipat da ondje proboravi, jer je velika glad harala zemljom. Kad je bio na ulazu u Egipat, reče svojoj ženi Saraj: »Znam da si lijepa žena. Kad te Egipćani vide, reći će: ’To je njegova žena’, i mene će ubiti, a tebe na životu ostaviti. Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro i da, iz obzira prema tebi, poštede moj život.«

Opširnije

 

Šabat Noah

image001

Ele toldot Noah Noah iš cadik tamim haja bedorotav et-ha’Elohim hithaleh Noah.

Ovo je potomstvo Noahovo: Noah bješe pravedan čovjek, savršen u svom naraštaju; s B-gom je hodio Noah. Rodi Noah tri sina: Šema, Hama i Jafeta. A zemlja posta iskvarena pred B-gom; i napuni se zemlja grabeži. Vidje B-g zemlju, kad eno, bješe ona iskvarena, jer pokvari svako tijelo put svoj na zemlji. B-g reče Noahu: »Konac svakog tijela doĎe preda Me, jer je zemlja puna grabeži zbog njih; i, evo, zatrt ću ih sa zemlje. Načini za sebe korablju od drveta gofera, odjeljke načini u korablji i premaži ga iznutra i izvana smolom. A ovako ćeš je napraviti: tri stotine lakata duljina je korablje, pedeset lakata širina joj je, a trideset lakata joj je visina. Svjetlo ćeš načiniti za korablju, i završit ćeš ga lakat od vrha. I vrata korablje sa strane. Načini je s donjom, srednjom i gornjom palubom. A Ja ću, gle, dovesti vode plavljenja na zemlju da zatru svako tijelo u kojem je dah života pod nebom, sve što je na zemlji poginut će. Uspostavit ću savez Svoj s tobom i ući ćeš u korablju ti, i sinovi tvoji, i žena tvoja, i žene sinova tvojih s tobom. A od svega živog, od svakog tijela, po dvoje ćeš dovesti u korablju da ostanu na životu s tobom, muško i žensko će biti. Od ptica prema njihovim vrstama, i od životinja prema njihovim vrstama i od svega što gmiže zemljom prema njihovim vrstama: po dvoje od svega doći će ti da ostane na životu. A ti, uzmi si od svake hrane što se jede i sakupi je za sebe, i biti će za hranu tebi i njima.«

Učini Noah u skladu sa svime što mu je zapovijedio B-g, tako učini.

Opširnije

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document