Vijesti i najave

Šabat Naso

naso-parsha-levite-kohathites-carrying-the-tabernacle

I govoraše VJEČNI s Mošeom rekavši: “Pobroj sinove Geršonove, i njih po njihovim otačkim domovima, po porodicama njihovim. Od trideset godina starosti naviše, do pedeset godina starosti prebrojat ćete ih, sve koji dolaze da služe u četama za vršenje službe u Šatoru sastanka.

Ovo je zadaća porodica Geršonita: da rade i da nose. Oni će nositi oplate od pokrivača Svetišta, i od Šatora sastanka, njegov gornji pokrivač, pokrivač od tahaša (fine kože) koji mu je odozgo. I zavjesu na ulazu u Šator sastanka, i zavjese od dvorišta i zavjesu ulaznih vrata Svetišta koja su nad dvorištem, i nad žrtvenikom uokolo, i konopce njihove i sve posude za službu na njima, i sve što se načini za njih; i oni će vršiti službu.  Po riječi Arona i sinova njegovih bit će sav posao sinova Geršonita, sav njihov teret i sav njihov posao; i zadužit ćeš ih s čitavim teretom da se brinu za njega. Ovo je posao obitelji Geršonita u Šatoru sastanka, i njihova služba je pod upravom Itamara, sina Arona kohena.

Sinove Merarijeve, po porodicama njihovim, po domovima očeva njihovih, prebrojat ćeš ih. Od trideset godina starosti naviše, do pedeset godina starosti prebrojat ćete ih, sve koji dolaze u čete da vrše posao u Šatoru sastanka. Ovo je zaduženje njihovog tereta za sav njihov posao u Šatoru sastanka: daske Svetišta, njegove prijevornice, njegove stupove i njegove stopice, stupove dvorišta koje je okolo i njihove stopice, njihova kolja i njihove konopce, za sve njihove posude i za sav njihov posao. Poimence ćeš ih postaviti za oruđe koje će nositi dok su na službi. Ovo je posao obitelji Merarijevaca za sav njihov posao u Šatoru sastanka pod upravom Itamara, sina Arona kohena.”

I prebrojaše Moše i Aron i vođe zajednice sinove Kehatite po porodicama njihovim i po domovima njihovih očeva. Od trideset godina starosti naviše, do pedeset godina starosti prebrojat ćete ih, sve koji dolaze u čete da vrše posao u Šatoru sastanka. I izbrojenih njihovih bilo je, po porodicama njihovim, dvije tisuće i sedam stotina i pedeset. To su prebrojani obitelji Kehatita, svih koji rade u Šatoru sastanka, koje su prebrojali Moše i Aron, po riječi VJEČNOGA, preko Mošea.

Više o ovosedmičnoj paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora.

Održana promocija knjiga jevrejskih autora u BiH

IMG_20160614_183010

Jevrejska opština Doboj organizovala je 14.06.2016. promociju dve knjige:

– Sonja Elazar – “Iz albuma bosanskih Sefarda”
– Eli Tauber- “Holokaust u Bosni i Hercegovini”

“Cilj organizovanja zajedničke promocije dvije knjige jeste da se javnost upozna sa dva kontrasta u pogledu jevrejskog života i delovanja u Bosni i Hercegovini.

Naime, gospođa Sonja Elazar u svojoj knjizi ” Iz albuma bosanskih Sefarda” prenosi nam porodične slike, dogodovštine i šale iz “zlatnog doba” jevrejskog naroda u BiH, koje odlikuje relativno veliki broj jevrejskog stanovništva, aktivan rad jevrejskih društava i sveopšte djelovanje u različitim sferama- umjetničkim, kulturnim, znanstenim- u periodu između dva svjetska rata.

Sa druge strane, knjiga gospodina Eli Taubera “Holokaust u Bosni i Hercegovini” pruža nam sliku sistematskog uništavanja oko 80% jevrejskog stanovništva u BiH, zatim antisemitsku propagandu i štampu, koja se pojavljuje početkom Drugog svjetskog rata. Pored toga, u knjizi se opisuju i načini na koje su se pojedini Jevreji spasili- pristupanjem u partizanski pokret, bijegom ka “tolerantnijoj” teritoriji okupiranom od strane Italijana ili pak spašavanjem od strane “Pravednika među narodima”.

Radio La Benevolencija 10.06.2016

 

Šabat Bamidbar

bm1_cover

I govoraše VJEČNI Mošeu u pustinji Sinaj, u Šatoru sastanka, prvog (dana) drugoga mjeseca, druge godine od izlasku iz zemlje egipatske, rekavši:

“Izbroj svu zajednicu sinova Izraelovih, po porodicama njihovim, po domovima njihovih očeva, po broju imena, svakog muškaraca po broju njihovih glava. Od dvadeset godina starosti naviše, sve koji idu u vojsku u Izraelu, prebrojat ćete ih prema četama njihovim, ti i Aron. I s vama će biti po jedan čovjek od svakoga plemena, čovjek koji je poglavar u domu oca svojega.

A ovo su imena ljudi koji će stajati s vama: Za Rubena Elicur ben Šdeur, za Šim’ona Šelumiel ben Curišadaj, za Jehudu Nahšon ben Aminadav, za Jisahara Netanel ben Cuar, 9 za Zvuluna Eliav ben Helon, za sinove Josefove, za Efrajima Elišama ben Amihud, za Menašea Gamliel ben Pedahcur, za Binjamina Avidan ben Gidoni, za Dana Ahhiezer ben Amišadaj, za Ašera Pagiel ben Ohhran, za Gada Eljasaf ben De’uel, za Naftalija Ahira ben Enan.”

Ovi bjehu pozvani od zajednice, poglavari plemena svojih očeva, glavari tisućnija Izraelovih bjehu oni. I uzeše Moše i Aron ljude te koji bjehu poimence određeni. I cijela se zajednica sakupi prvoga (dana) drugoga mjeseca i uspostavi svoju genealogiju prema porodicama njihovim, prema domovima njihovih otaca, prema broju imena, od dvadeset godina starosti naviše, po broju koliko ih je bilo. Kako je zapovjedio VJEČNI Mošeu tako ih on prebroji u pustinji Sinaj.

Više o ovosedmičnoj Paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora/Riječ Tora sa komentarima na našoj web stranici.

Promocija knjiga jevrejskih autora

Radujemo se Vašem odazivu.

jevrejski kulturni centar promocija knjiga

Šabat Behukotaj

jerisalem-326x235

Ako ćete po zakonima mojim hoditi i zapovijedi moje čuvati i izvršavati ih, davat ću vam vaše kiše u njihovo doba, pa će zemlja davati urod, i drveće u polju davati plodove svoje. Vršidba će vam se oduljiti do berbe, a berba do sjetve. Kruh svoj jest ćete i nasitit ćete se i prebivat ćete sigurni u zemlji svojoj.

Više o ovosedmičnoj Paraša pročitajte u rubrici Divrej Tora/Riječ Tora sa komentarima na našoj web stranici.

 

Šabat Behar

Behar

I govoraše VJEČNI Mošeu na gori Sinajskoj rekavši:

“Govori sinovima Izraelovim i reci im: Kada dođete u zemlju koju vam Ja dajem, počivat će zemlja šabat za VJEČNOGA. Šest ćeš godina zasijavati polje svoje, i šest ćeš godina obrezivati vinograd svoj, i skupljat ćeš urod njihov. No sedme godine bit će potpuni odmor za zemlju, šabat za VJEČNOGA. Polje svoje nećeš sijati i vinograd svoj nećeš obrezivati. Što uzraste nakon tvoje žetve nećeš žeti i grozdove koje si ostavio nećeš pobrati. Potpuni odmor bit će za zemlju. I bit će odmor zemlje tvoj, da ga jedeš, i za roba tvojega, i za služavku tvoju, i za najamnika tvojega i za onoga koji stanuje s tobom. I za stoku tvoju i za životinje koje su u zemlji tvojoj bit će sav urod za jelo. I brojat ćeš sedam šabatnih godina, sedam puta po sedam godina, i bit će ti dana sedam šabatnih godina četrdeset i devet godina.

Opširnije

Šabat Emor

161-102-06-emor

Još reče VJEČNI Mošeu: “Reci kohenima, sinovima Aronovim, i kazat ćeš im da zbog (umrle) osobe ne postanu nečisti među svojim narodom, osim zbog bliskog srodnika, zbog majke svoje, i zbog oca svojega, i zbog sina svojega, i zbog kćeri svoje, i zbog brata svojega, i zbog sestre svoje, djevice, koja mu je bliska, koja još nije bila s muškarcem, zbog nje neka on postane nečist. Neka muţ ne postane nečist među svojim narodom da bi se oskvrnuo. Oni neće načiniti obrijano mjesto na glavama svojim i brade svoje neće podrezivati i na tijelima svojim neće urezivati ureza.
Sveti će biti B-gu svom i neće oskvrnuti Ime B-ga svojega, jer (žrtve) ognjene VJEČNOG hrana su B-ga njihovog, oni ih prinose, i stoga moraju biti sveti. Ženu koja je zona i halala oni neće oženiti; i ženu od koje se razveo muž neće oženiti, jer je svet svaki od njih B-gu svojemu. I posvetit ćete ga, jer hranu B-ga vašega on prinosi; on će vam biti svet, jer sam svet Ja, VJEČNI, koji vas posvećujem.

A kćer čovjeka koji je kohen, koja bude oskvrnjena kroz zabranjene odnose, oca svojega oskvrnjuje; neka se spali. A kohen koji je uzvišen više svoje braće, na čiju glavu je izliveno ulje pomazanja i koji je doveden da odjene ruho, na glavi neće puštati kosu da raste (dugačka) i ruho svoje neće razdirati. I svim mrtvim dušama on neće prilaziti; zbog oca svojega i zbog majke svoje neka ne postane nečist. I iz Svetišta neće izaći i neće oskvrnuti Svetište B-ga svojega, jer je kruna ulja pomazanja B-ga njegovog na njemu, Ja sam VJEČNI!

I on će oženiti ženu koja je djevica. Udovicu i razvedenu i halala i zona – ove neće oženiti, nego će djevojku iz svog naroda uzeti za ženu. I neće oskvrnuti svoje potomstvo među svojim narodom, jer Ja sam VJEČNI, koji ga posvećujem.”

Opširnije

Šabat Kedošim

Kedoshim-e1440429002448

Još zapovjedi VJEČNI Mošeu: “Govori svoj zajednici sinova Izraelovih i kaži im: ‘Budite sveti; jer sam ja, VJEČNI, B-g vaš, svet!’

Svaki neka poštuje oca i majku i neka drži moje šabate! Ja sam VJEČNI, B-g vaš!

Ne obraćajte se ka idolima i ne činite sebi bogova livenih! Ja sam VJEČNI, B-g vaš!

Kad prinosite VJEČNOM žrtvu šelamim, onda je žrtvujte tako, da se milostivo primi od vas. U dan, kad je žrtvujete, ili dan kasnije ima se pojesti, a što preostane do trećega dana, ima se spaliti. Ako bi se ipak treći dan što od toga jelo, to bi bilo meso pokvareno i ne bi se primilo milostivo. Tko jede od toga, stavlja zlodjela na sebe, jer je oskvrnuo što je VJEČNOM sveto; takav se ima istrijebiti iz naroda svojega.

Kad spremate žetvu zemlje svoje, nemojte požeti polja sve do skrajnoga ruba i ne pabirčite nakon žetve. I u vinogradu ne pabirčite i ne pobirajte otpalih zrna vinograda! Ostavite ih siromahu i strancu. Ja sam VJEČNI, B-g vaš!

Ne kradite, ne lažite, ne varajte jedan drugoga!

Ne kunite se krivo imenom mojim i ne skvrnite tako imena B-žjega! Ja sam VJEČNI!

Ne zakidaj i ne pljačkaj bližnjega svojega! Ne zadržavaj kod sebe do sutra plaće radnikove!

Nemoj psovati gluha i pred slijepca ne meći na put ništa, nego se boj B-ga svojega! Ja sam VJEČNI!

Opširnije

 

Šabat Aharej Mot

ahrei mot

I progovori VJEČNI Mošeu nakon smrti dvojice sinova Aronovih, kada bjehu pristupili pred VJEČNOG i umriješe. I reče VJEČNI Mošeu: “Govori s Aronom, bratom svojim, neka ne ulazi u bilo koje vrijeme u Svetište, unutar zavjese, pred zaklopac koji je na Kovčegu, i neće umrijeti. Jer se u oblaku pojavljujem nad zaklopcem. S ovime će doći Aron u Svetište: s bikom, muškim mladuncem goveda, za žrtvu za grijeh i s ovnom za (žrtvu) ola.

Košulju lanenu, svetu, će odjenuti, i lanene hlačice biti će na njegovom tijelu, i lanenim pojasom će se opasati i kapom lanenom će pokriti glavu – ovo je sveto ruho, te će svoje tijelo uroniti u vodu i potom ga odjenuti. I od zajednice sinova Izraelovih uzet će dva jarca za žrtvu za grijeh i jednoga ovna za žrtvu ola. I privest će Aron bika, žrtvu za grijeh, koji je njegov, i učiniti pomirenje za sebi i za svoj dom. I uzet će dva jarca i postaviti ih pred VJEČNIM na ulaz Šatora sastanka. I učinit će Aron na ova dva jarca ždrijeb, jedan ždrijeb “za VJEČNOG”, i jedan “za Azazela”.

Opširnije

Sigurnosna pravila Jevrejske opštine Doboj • Posjetitelji svoj dolazak moraju najaviti i dogovoriti s kancelarijiom Jevrejske opštine Doboj putem telefona 065/894-307 ili 066/781-221 ili putem e-maila jodoboj1874@yahoo.com • Pri ulasku obavezno je predočiti identifikacijski dokument (putovnica/pasoš, lična karta ili vozačka dozvola EU izdana od 1.1.2014 godine) • Ulazak u objekat zabranjen je posjetiteljima s torbama i naprtnjačama • Prilikom blagdana zabranjeno je unositi u singagogu elektronske uređaje (kamere, fotoaparate, mobilne telefone, itd.) • Posjetitelji ne mogu napuštati sinagogu do završetka službe. • Nenajavljenim posjetiteljima bit će onemogućen ulazak u objekat. • Jevrejska opština Doboj zadržava diskreciono pravo zabraniti ulazak u objekat osobama koje se ne pridržavaju sigurnosne procedure prilikom ulaska ukazane od strane službenih osoba Jevrejske opštine Doboj • Za više informacija kontaktirajte kancelariju Jevrejske opštine Doboj: jodoboj1874@yahoo.com
Večeras 09.03.2017. godine u 19:00 časova u jevrejskom kulturnom centru biće otvroena izložba “Sarajevska Hagada”. Radujemo se Vašem odazivu!!
Ukoliko ste profesor muzike i pružate časove djeci i omladincima kontaktirajte nas putem maila. Naš muzičko edukativni centar ima odlične uslove za održavanje individualnih časova, priprema za koncertne nastupe na pianinu i drugim instrumentima.
Preporučujemo da posjetite rubriku Linkovi i upoznate se sa dešavanjima u jevrejskim zajednicama u regionu i širom svijeta.
Jevrejskoj opštini u Doboju neophodna su donatorska sredstva za sanaciju krova na objektu sinagoge koji je znatno oštećen zbog vrmenskih neprilika u toku 2014. godine. Dobrovoljni prilozi pojedinaca i organizacija mogu se uplatiti na račun Jevrejske opštine u Doboju sa naznakom “Sanacija krova sinagoge u Doboju”. Informacije o žiro računu se nalaze u rubrici Donirajte. Zahvaljujemo na podršci!

Jevrejska opština i kulturni centar u Doboju

Usmjereni smo ka očuvanju jevrejske vjere, tradicije i identiteta na prostorima BiH i ka očuvanju i unapređivanju mira, kulturne i ekonomske saradnje među svim narodima u BiH. Naša vizija je promovisati dobre međuljudske i međuvjerske odnose, toleranciju i kompromis među narodima u BiH, te iskorijeniti rasne, vjereske, etničke i svaki drugi vid diskriminacije..

old document